Despre

In cazul societatii civile de avocati Neamtu si asociatii experienţa profesională şi pregătirea permanentă converg spre ceea ce suntem astăzi: O echipă de avocaţi care se defineşte prin educaţie juridică, responsabilitate, corectitudine şi profesionalism.

Nicu Neamtu

Partener Coordonator

nna-nicu-neamtu

Telefon: +4.0729.299.399
FAX: 4.021.313.73.41
Email: nicu.neamtu@nna.ro

Andra-Elena Eftimie

Avocat Partener

placeholder-woman

Telefon: +4.0724.370.050
FAX: 4.021.313.73.41
Email: av.eftimie@nna.ro

Servicii

Societatea noastră acordă asistență și reprezentare juridică clienților săi în litigii civile privitoare ladreptul de proprietate: acțiuni în revendicare imobiliară și mobiliară; acțiuni în grănițuire; acțiuni posesorii; acțiuni privind dreptul de servitute; acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune; partaj bunuri comune, ieșire din indiviziune, publicitatea imobiliară, intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară.

În materie succesorală : dezbatere moșteniri; stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale și a cotelor – partajul succesoral, anulare certificat de moștenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare; cererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor,

În materia contractelor – rezoluțiunea și rezilierea contractelor; răspunderea contractuală – delictuală; acțiuni privind anularea actelor juridice.

De asemenea, oferă servicii de asistență juridică în acțiuni diverse: pretenții, recuperări creanțe; evacuări; punerea sub interdicție și ridicarea interdicției persoanei fizice, declararea dispariției, instituirea curatelei/tutelei, autorizarea executării sau desființării construcțiilor, obligații de a face.

Acordă servicii juridice de redactare a tuturor cererilor și documentelor necesare litigiului, susținerea acestora, contactul permanent cu clientul pe parcursul derulării contractului de asistență juridică.

Oferim, servicii de consultanță și asistență juridică în legătură cu încheierea, conținutul, executarea, modificarea și încetarea diferitelor contracte civile și comerciale, elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenții ) și asistarea la negocierile referitoare la acestea; redactarea și/sau furnizarea, după caz, a opiniilor juridice și informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată.

În materia executării silite, oferim servicii de asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată în cadrul contestațiilor la executare, constațiilor la titlu, validare de proprire, întoarcerea executarii silite, dar și pe parcursul procedurilor de executare silită în fața Biroul de Executor Judecătoresc până la recuperarea întregului debit.

În domeniul dreptului penal și a dreptului procesual penal , societatea acordă servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică în toate fazele procesului penal, urmărire penală, cercetare judecătorească, precum și în fața instanțelor de control judiciar (apel și recurs), în cazul infracțiunilor prevăzute în codul penal și în legile speciale.

În faza executării pedepsei oferim consultanță și asistență juridică în cereri de întrerupere/amânare a executării pedepsei, susținere cereri privind liberarea condiționată a condamnatului.

Redactarea plângerilor penale și asistență pe parcursul soluționării acestora, formularea și susținerea de acțiuni în justiție privind pretențiile civile.

În materia dreptului comercial și dreptul insolvenței. Acordăm asistență juridică privind activitățile societăților comerciale: înființări, mențiuni, fuziuni, dizolvări și lichidări. Acestea includ și servicii de redactare a actelor constitutive, a hotărârior/deciziilor organelor statuare ale societății și a tuturor documentelor necesare și de înregistrare a acestora la instituțiile competente.

De asemenea, asigurăm asistență juridică în cazul negocierii, încheierii, executării și încetării contractelor comerciale încheiat de client, precum contracte de prestări servicii, contracte de distribuție, contracte de mandat, comision, vânzare-cumpărare, etc.

În ceea ce privește dreptul insolvenței societatea noastră oferă, pe lângă serviciile de redactare a documentelor specifice și servicii de asistență și reprezentare în cadrul cererilor de deschidere a procedurii insolvenței, contestații la cererea de deschidere a insolvenței, contestații la tabelul preliminar/definitiv, cereri de înscriere la masa credală, cereri de atragere a răspunderii patrimoniale ale administratorilor, participarea la adunarea generală a creditorilor, acordarea asistenței juridice pe întreaga durată a procedurii insolvenței în procedura reorganizării judiciare și în procedura falimentului.

În dreptul familiei, serviciile noastre constau în asistența și reprezentarea clienților pe tot parcursulprocesului de divorț și a partajului bunurilor comune, dar și în cadrul cererilor separate privind stabilirea domiciliului minorului, a pensiei de întreținere minor, majorare/reducere pensie de întreținere, stabilire program de vizitare minor, stabilirea paternității, tăgada paternității, contestarea recunoașterii.

De asemenea acordăm consultanță și asistență juridică pe tot parcursul procedurilor de adopție internă sau internațională.

În domeniul dreptului muncii, oferim servicii de redactare și susținere în fața instanțelor de judecată a contestațiilor împotriva deciziei de concediere, contestații împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii disciplinare, litigii în legătură cu atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă și a clauzei de confidențialitate, litigii privind nerespectareadrepturilor salariale ale angajatului și în orice alte litigii privind conflictele de muncă.

 

Oferim consultanță și asistență juridică în eleborarea și negocierea contractului individual de muncă și pe parcursul derulării acestuia.

 

Asistență și reprezentare în fața I.T.M., Garda Financiară și alte autorități.

Dacă ești interesat să lucrăm împreună, apasă aici.

Blog

ICCJ. Recunoașterea unei hotărâri străine prin care s-a încuviințat adopția unui minor cetățean român

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că pentru determinarea instanţei competente în cazul cererii de recunoaştere a efectelor hotărârii judecătorești pronunțată de Tribunalul pentru minori din Florenţa (Italia), prin care s-a admis cererea de adopție a minorului, cetățean român, de către un cetățean italian, sunt incidente dispoziţiile dreptului comun, respectiv art. 1098 alin. (1) NCPC, potrivit căruia ”cererea de recunoaştere se rezolvă pe cale principală de tribunalul în circumscripţia căruia îşi are domiciliul sau, după caz, sediul cel care a refuzat recunoaşterea hotărârii străine”, Regulamentul CE nr. 2201/2003 nefiind aplicabil conform exceptării exprese prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) a hotărârii privind adopţia (Decizia nr. 1950 din 17 iunie 2014, pronunțată de secția I Civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

ICCJ. Competența în cazul cererii prin care se solicită consfințirea unui acord de mediere

Înalta Curte de Casație și Justiție hotarât că stabilirea instanței competente să soluționeze cererea prin care se solicită consfințirea prin hotărâre judecătorească, a unui acord de mediere având ca obiect sistarea unei stări de indiviziune rezultate din succesiune cu privire la un imobil, se face prin raportare la dispozițiile art. 59 alin. (1) teza a 2 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, care reglementează o competenţă teritorială alternativă, aparţinând fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere, această cerere neputând fi calificată ca fiind una în materie succesorală şi care să atragă competenţa instanţei locului situării imobilului, potrivit art. 118 NCPC (Decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014, pronunțată de Secția I Civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)

ICCJ. Distrugerea sau semnalizarea falsă

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în cazul unui accident de cale ferată, produs la trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere, prin coliziunea unui tren cu un autovehicul, culpa mecanicului locomotivei nu poate fi reţinută, dacă acesta şi-a îndeplinit obligaţiile legale privind semnalizarea luminoasă şi obligaţiile legale privind semnalele acustice şi a redus viteza sub limita cu care putea circula în zona trecerii la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere. În acest caz, instanţa dispune achitarea pentru infracţiunea de neîndeplinire a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea loc defectuoasă din culpă prevăzută în art. 330 C. pen. şi pentru infracţiunea de distrugere sau semnalizare falsă prevăzută în art. 332 alin. (1), (3) şi (4) C. pen., în baza art. 396 alin. (5) raportat art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen.

În ceea ce privește fapta şoferului unui autovehicul care a încălcat dispoziţiile art. 60 din O. U. G. nr. 195/2002, referitoare la obligaţia participanţilor la trafic de a da dovadă de prudenţă sporită la apropierea şi traversarea liniilor de cale ferată şi, prin conduita sa – de a nu manifesta suficientă prudenţă la trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere – a condus la coliziunea cu un tren, fapta având ca urmare un accident de cale ferată, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de distrugere sau semnalizare falsă prevăzută în art. 332 alin. (1), (3) şi (4) C. pen. Într-o astfel de ipoteză, nu sunt incidente dispoziţiile art. 31 C. pen., referitoare la cazul fortuit, întrucât această cauză de neimputabilitate implică existenţa unei imprevizibilităţi obiective a împrejurării care are drept consecinţă producerea rezultatului (Decizia nr. 238/A din 5 septembrie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție având ca obiect distrugerea sau semnalizarea falsă).

Contact

 • NEAMTU SI ASOCIATII

  Str. Mendeleev D.I. nr. 3,
  Sect.1 Bucuresti.

  Telefon: +4.021.312.28.27
  FAX: +4.021.313.73.41
  E-mail: office@nna.ro